Пенітенціарна система: історія та сучасність

Пенітенціарна система: історія та сучасність

1. 22 роки Незалежності України. Гуманізація пенітенціарної системи (фотозвіт) // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 8. - С. 148-151.
2. Автухов К. А. Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань: навч. посіб. / К. А. Автухов, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2013. - 158, [1] с.
3. Автухов К. А. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань: наук.-практ. посіб. / К. А. Автухов, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право, 2013. - 146 с. : табл., ілюстр.
4. Андрієнко О. А. Пенітенціарна профспілка - успішний проект дієвого механізму соціального захисту персоналу ДПтС України / О. А. Андрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 140-143.
5. Бандурка А. М. Правовое положение осужденных к лишению свободы : док. и коммент. : пособие / А. М. Бандурка, В. П. Севостьянов. - Х. : Основа, 1997. - 242 с.
6. Богатирьов І. Г. Теоретичні та практичні засади функціонування наукової ради Державної пенітенціарної служби України / І. Г. Богатирьов, С. М. Сидоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 3. - С. 160-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
7. Боднарчук О. Г. Комерційні ризики як індикатор корупції у сфері виконання покарань / О. Г. Боднарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право : наук. вид. - 2013. - № 22 ч.2 т.2. - С. 155-158. - Бібліогр. наприкінці ст.
8. Боднарчук О. Г.  Правові обмеження, пов'язані з проходженням державної служби в пенітенціарних установах, спрямовані на протидію корупції за законодавством України / О. Г. Боднарчук // Держава і право. - 2012. - № 58. - С. 227-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
9. Бродовський В. О. Каторжная тюрьма. - Херсон, 1912. - 47 с., ил.
10. Гель А.  Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавленню волі на певний строк : проблеми правової регламентації / А.  Гель // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 9. - С. 183-187. - Бібліогр. у кінці ст.
11. Гламазда П.  Головне управління місцями замкнення як центральний орган управління тюремною системою української держави П. Скоропадського: структура та функції / П. Гламазда // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 6. - С. 118-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
12. Гоманюк О. Проблемні аспекти функціонування підрозділу спеціального призначення Державної пенітенціарної служби України / О. Гоманюк // Вісник прокуратури. - 2013. - № 9. - С. 177-185. - Бібліогр. наприкінці ст.
13. Гончаренко О. Г. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення виробничого комплексу державної пенітенціарної служби України (інвестиційний аспект) / О. Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 92-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
14. Гончаренко О. Г. Пенітенціарна система як виробник матеріальних благ / О. Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 222-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
15. Гончаренко О. Г. Сучасні освітні тенденції в пенітенціарних установах / О. Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 11. - С. 170-174. - Бібліогр. наприкінці ст.
16. Гречанюк С. Шляхи удосконалення діяльності персоналу пенітенціарних установ при організації виховно-виправного процесу / С. Гречанюк // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 134-136. - Бібліогр. у кінці ст.
17. Денисова Т.  Правосвідомість суспільства та питання призначення і відбуття покарання / М.  Гребенюк // Вісник прокуратури. - 2006. - № 8. - С. 94-101. - Библиогр. в конце ст. .
18. Державна пенітенціарна служба України: 15-річчя кримінально-виконавчої служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 4. - С. 136-142 ;  N 5. - С. 134-137.
19. Журжу Т.  Особливості соціально-психологічної адаптації умовно-достроково звільнених засуджених / Т.  Журжу, С.  Крайнюкова // Соціальна психологія. - № 2. - С. 129-135. - Бібліогр. у кінці ст.
20. Захаров А. Херсон - город церквей и тюрем / А. Захаров // Гривна - СВ. - 2012. - № 14(30 март). - С. 13 : фот. ; № 15 (6 апр.). - С. 13.
21. Зінченко С. А.  Наукове та кадрове забезпечення процесу реформування державної кримінально-виконавчої служби України / С. А. Зінченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 7. - С. 138-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
22. Зінченко С. Створення системи підготовки кадрів державної пенітенціарної служби України / С. Зінченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 7. - С. 5-12.
23. Іваньков О. І. Міжнародні зобов'язання України щодо створення належних умов тримання засуджених / О. І. Іваньков // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 5. - С. 142-144.
24. Калашник Н. Досвід пенітенціарної діяльності Грузії / Н. Калашник // Юридичний журнал. - 2011. - № 7/8. - С. 194-195.
25. Калашник Н. Пенітенціарна система Афганістану : загальні аспекти / Н. Калашник // Юридичний журнал. - 2011. - № 4. - С. 127-129. - Бібліогр. наприкінці ст.
26. Калінюк А.  Правове регулювання фінансової діяльності установ пенітенціарної системи / А.  Калінюк // Право України. - 2004. - № 3. - С. 46-49. - Бібліогр. у кінці ст.
27. Кондратішина В. В.  Щодо змісту деяких сучасних джерел кримінально-виконавчої політики України / В. В. Кондратішина // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 3. - С. 165-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
28. Лісіцков О. В. Запровадження європейських підходів в управлінні в'язницями в Україні  / О. В. Лісіцков // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 9. - С. 132-139.
29. Лісіцков О. В. Третя річниця Державної пенітенціарної служби України: здобутки та перспективи / О. В. Лісіцков // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 12. - С. 20-24.
30. Махлина С.  Семиотика тюрьмы / С.  Махлина // Нева. - 2010. - № 7. - С. 178-191.
31. Мовчан Г. Дотримання прав громадян у місцях примусового обмеження їх особистої свободи / Г. Мовчан // Вісник прокуратури. - 2013. - № 3. - С. 30-37.
32. Мошак Г.  Каральні елементи у приватному праві ФНР / Г.  Мошак // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 1. - С. 226-234. - Бібліогр. в підрядк. прим.
33. Неживець О. М. Виправлення та ресоціалізація жінок в пенітенціарних установах України / О. М. Неживець // Держава і право. - 2013. - № 59. - С. 355-359. - Бібліогр. наприкінці ст.
34. Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в кримінально-виконавчій системі України в 2007-2009 рр. / Харк. правозахис. група ; упоряд.: А. А. Діденко, Є. Ю. Захаров ; худож. оформ. Б. Є. Захаров. - Х. : Права людини, 2011. - 335 с. : табл.
35. Озерський І. В.  Окремі аспекти діяльності прокурора у пенітенціарній системі (організаційно-правовий та психологічний аналіз) / І. В. Озерський // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 1. - С. 254-258. - Бібліогр. у кінці ст.
36. Оксенчук І.  Конституційні основи законодавчого регулювання пенітенціарної сфери / І. Оксенчук // Юридична Україна. - 2012. - № 3. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
37. Оксенчук І.  Сучасне визначення наукових підходів до формування пенітенціарної політики України / І. Оксенчук // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 2. - С. 112-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
38. Прусс В. М. Пенітенціарна система України : монографія / В. М. Прусс, Д. В. Ягунов ; Одес. нац. морська акад. - О. : Фенікс, 2006. - 252 с. : рис., табл.
39. Ребкало М.  Проблеми державного управління у сфері виконання покарань у контексті тенденцій сучасної кримінально-виконавчої політики / М.  Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 4. - С. 164-171. - Бібліогр. у кінці ст.
40. Ребкало М. М.  Становлення системи державного управління у сфері виконання покарань у новітній період незалежності України: історико-управлінський аспект / М. М. Ребкало // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - № 8. - С. 152-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
41. Родіонов В.  Основні засади пенітенціарної політики щодо неповнолітніх / В.  Родіонов // Юридична Україна. - 2007. - № 7. - С. 87-89.
42. Соцький Ю. Каторжні тюрми в системі головного тюремного управління Російської імперії / Ю. Соцький. // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - № 2 . - С.199-200. - Библиогр. в конце ст. (фонди Дніпропетровської бібліотеки)
43. Соцький Ю. Позбавлення волі в системі кримінальних покарань України (історичний, правовий і соціальний аспекти) / Ю. Соцький // Право України. – 2003. – № 9. – С. 118-122.
44. Соцький Ю. Товариство опіки про тюрми, його роль та місце в пенітенціарній системі Російської імперії / Ю. Соцький // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 100-101.
45. Степанюк А. Х.  Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : монографія / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець ; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. проблем злочинності. - Х. : Кроссроуд, 2007. - 184 с.
46. Супрун М. Внесок Г. О. Радова у розбудову вітчизняної пенітенціарної теорії та практики / М. Супрун, В. Пуйко // Юридична Україна. - 2012. - № 4. - С. 75-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
47. Ткачук В.  Теоретичні аспекти вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням діяльності органів виконання покарань України / В. Ткачук // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 9. - С. 78-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
48. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України (911-1917) / Київ. ін-т внутр. спарв ; упоряд.: Г. О. Радов, І. І. Резник, ред. В. Недашківський. - К. : РВВ КІВС, 1998 - Т. 1, ч. 1. - 1998. - 414 с
49. Хрестоматія з історії пенітенціарної системи України (911-1917) / Київ. ін-т  внутр. спарв ; упоряд.: Г. О. Радов, І. І. Резник, ред. В. Недашківський. - К. : РВВ КІВС, 1998. - Т. 1, ч. 2. - 1998. - 402 с
50. Чернявська Т.  Захист прав ув'язнених жінок шляхом реформування пенітенціарної системи / Т.  Чернявська // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 7. - С. 136-139. - Бібліогр. у кінці ст.
51. Човган В. Нове Положення "Про державну пенітенціарну службу України" / В. Човган // Юридичний журнал. - 2011. - № 7/8. - С. 196-199. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 15.03.2014.  Виконавець Федько Т.
 

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031