Верховенство права та правова держава

Верховенство права та правова держава

 1. "Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства", міжнар. наук.-практ. конф. (2014 ; Харків). Актуальні питання публічного та приватного права в контексті реформування законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2014 р., м. Харків. - Х. : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2014. - 119 с.
 2. "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. (2015 ; Ужгород). Верховенство права та правова держава: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2015 р., м. Ужгород. / Редкол.: Ю. М. Бисага (голов. ред.) [та ін.]. - Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2015. - 243 с.
 3. "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. (2016 ; Ужгорож). Верховенство права та правова держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 жовт. 2016 р., м. Ужгород. - Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2016. - 167 с.
 4. "Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. (2015 ; Ужгород). Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2015 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгор. нац.  ун-т", Юрид. ф-т, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. ф-ті ; редкол.: Ю. М. Бисага [та ін.]. - Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. - 267 с.
 5. "Пакти і Конституції" Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / НАН України [та ін.] ; упоряд.: М. Трофимук, Т. В. Чухліб ; підготов. текстів пам'яток: О. Вовк [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) [та ін.]. - Л. : Світ, 2011. - 439 с. : факс.
 6. "Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. (2017 ; Ужгород). Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2017 р., м. Ужгород. - Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. - 223 с.
 7. "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", міжнар. наук.-практ. конф. (2015 ; Одеса). Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (2-3 жовт. 2015 р.), [м. Одеса]. - О. ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с.
 8. Адвокати і правники - діячі Легіону Українських січових стрільців: біогр. альб. / Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права ; упоряд.: І. Б. Василик, О. С. Лугова, Б. В. Луговий ; авт. передм. В. Гвоздій. - К. : КВІЦ, 2015. - 158 с. : портр.
 9. Бисага Ю. М.  Парламентська більшість (коаліція) та парламентська опозиція: теоретико-правове дослідження : монографія / Ю. М. Бисага, Д. М. Бєлов, С. С. Шаранич. - Ужгород : УжНУ ; Херсон : Гельветика, 2013. - 187 с.
 10. Зозуля О. І. Верховенство права і гласність як принципи діяльності комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України / О. І. Зозуля // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2016. - N 40 т. 1. - С. 40-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
 11. Кабанець О. С. До питання про ціннісно-правові аспекти сучасної демократії / О. С. Кабанець // Часопис Київського університету права. - 2017. - N 1. - С. 20-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
 12. Котюк І. Верховенство права чи верховенство закону: що візьме верх в Україні? / І. Котюк // Юридичний вісник України. - 2017. - N 17. - С. 5.
 13. Котюк І. Верховенство права як морально-етичний імператив / І. Котюк // Юридичний вісник України. - 2017. - N 19/20. - С. 9.
 14. Кучук А. М. Розуміння права: науковий та соціокультурний підходи / А. М. Кучук // Право та державне управління. - 2016. - N 4. - С. 22-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
 15. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права : посіб. для підгот. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова ; за заг. ред., вступ О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 189, [1] с.
 16. Малишенко Л. О. Забезпечення дії принципу верховенства права та особливості його вияву в Україні / Л. О. Малишенко // Політикус. - 2017. - N 1. - С. 94-96. - Бібліогр. наприкінці ст.
 17. Мироненко, П. В.  Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть : монографія / П. В. Мироненко ; ред. Г. Т. Сенькович. - К. : Академія, 2014. - 216 с.
 18. Панкратова В. Історичні витоки принципу правової визначеності / В. Панкратова // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - N 1. - С. 186-192. - Бібліогр. наприкінці ст.
 19. Пацурківський П. Алгебра верховенства права, або Буттєвий устрій людського світу / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України. - 2017. - N 3. - С. 112-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
 20. Подорожна Т. С. Верховенство конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку / Т. С. Подорожна // Часопис Київського університету права. - 2017. - N 1. - С. 61-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
 21. Савчин М. Верховенство Конституції та її конкретизація в законодавстві / М. Савчин // Юридичний вісник. - 2016. - N 2. - С. 59-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
 22. Севрюклв Д. Правове врядування у теорії Томаса Гоббса / Д. Севрюклв // Право України. - 2017. - N 2. - С. 179-184.
 23. Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное : очерки, дискус. вопр. : [монография] / В. Сиренко ; ред. Д. П. Пилипчук ; худож. В. С. Жиборовский ; НАН Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. - К. : ЛОГОС, 2013. - 339 с.
 24. Смолій В. А. Інститут влади в політичній системі України, середина - друга половина XVII ст. / В. Смолій, В. Степанков ; ред.: В. О. Луконіна, А. Я. Бельдій. - К. : Наук. думка, 2014. - 241, [2] с.
 25. Собота К. Принцип правної держави : конституц.-правні та адм.-правні аспекти : [моногр. дослідж.] / К. Собота ; пер. з нім. Г. Рижкова, О. Блащука, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд ; вступ. сл. наук. ред., авт. ; ОБСЄ, Координатор проектів ОБСЄ в Україні. - К. : ВАІТЕ, 2013. - 607 с. : табл.
 26. Сунєгін С. О. Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства: системний вимір / С. О. Сунєгін // Держава і право. Сер. Юридичні науки. - 2017. - N 76. - С. 11-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Теорія держави і права : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. К. Бостан [та ін.] ; ред. Г. Т. Сенькович. - К. : Академія, 2013. - 346 с. - (Альма-матер : сер. засн. в 1999 р.)
 28. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ., які навчаються за напрямом підгот. 6.030202 - "Міжнар. право" / А. М. Шульга [та ін.] ; за ред. А. М. Шульги ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 463 с.
 29. Теплюк М. До проблеми якості Закону України як джерела права / М. Теплюк, О. Ющик // Право України. - 2017. - N 6. - С. 17-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
 30. Товт М. М. Об основах государственной языковой политики : [пер. с укр.] : науч.-практ. коммент. Закона Украины : (с прил.) / М. М. Товт, С. С. Черничко. - К. : [б. и.], 2013 (Рябоконь О. В.). - 158 с.
 31. Томенко М. В. Україна: історія Конституції: [навч. посіб.] / М. Томенко ; голов. ред. Н. Заблоцька ; худож. оформ. Л. Кузнецової. - К. : Генеза, 2015. - 143 с. : іл., портр.
 32. Торяник В. М.   Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі : монографія / В. М. Торяник, П. В. Макушев ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2013. - 191 с.
 33. Фаст О. О. Внесок Фоми Аквінського у формування концепції верховенства права / О. О. Фаст // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. - 2017. - N 43 т. 1. - С. 44-47.
 34. Юридична деонтологія : навч. посіб. для підготов. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учб. л-ри, 2013. - 156 с.
 35. Яковлєв А. Актуальні проблеми забезпечення верховенства права і конституційний процес в Україні / А. Яковлєв // Юридична Україна. - 2016. - N 3/4. - С. 32-38. - Бібліогр. наприкінці ст.

Довідка виконана 08.02.2018. Виконавець Федько Т.

Календар подій

    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031