Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2012 рік

Совенко Б. В. Православне канонічне право в Україні : зародження, розвиток та перспективи : монографія / Б. В. Совенко. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. - 247 с.

 

У монографії досліджено основні етапи та особливості розвитку православного канонічного права в різні історичні періоди української державності, його вплив на формування національної правової системи, на процеси правотворчості та правозастосування. Канонічне право представлене як джерело правової свідомості та правової культури, як правова наука, галузь права, що формується, та навчальна дисципліна.
Дослідження православного канонічного права є цінним історико-правовим надбанням, що дозволяє простежити розвиток національного коріння нашої правової культури, церковної правотворчості та виявити місце цього права в національній спадщині нашої держави.
Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, юристам, історикам, богословам, релігієзнавцям та всім, хто цікавиться питанням канонічного права.


Україна крізь призму Європейської Хартії прав пацієнтів: результати виконання в Україні другого етапу європейських досліджень на відповідність стандартам ЄС з прав пацієнтів / В. В. Глуховський, О. В. Ангелов, Г. О. Слабкий, Л. П. Білоконь. - К. : Дизайн і поліграфія, 2012. - 158 с. : іл., табл.

У брошурі висвітлені результати другого етапу європейських досліджень на відповідність системи охорони здоров’я України стандартам Європейської хартії прав пацієнтів. Лікарська асоціація Миколаївського регіону та Південний Український центр по правам громадян в охороні здоров'я за участю італійської організації “Active Citizenship Network” підготували дослідження "Україна крізь призму Європейської хартії прав пацієнтів". Дослідження підтримала Європейська програма Міжнародного фонду “Відродження”.
Автори матеріалу дійшли висновку, що в системі охорони здоров'я України не забезпечено основоположних прав пацієнта згідно з Європейською хартією прав пацієнтів – права на доступ до медичної допомоги, права на застосування сучасних технологій, права на якісну медичну допомогу та права на компенсацію, у тому числі від лікарських помилок тощо.
Оцінку здійснено на основі 14 прав пацієнтів, визначених Європейською хартією прав пацієнтів, за допомогою 175 індикаторів. Таким чином, уперше в Україні було застосовано методологію оцінки системи охорони здоров'я з позицій Європейської хартії прав пацієнтів.
Публікація містить детальний аналітичний звіт про проблеми реалізації прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України та шляхи їх подолання (з висновками та рекомендаціями для фахівців, громадських активістів і керівників системи охорони здоров'я).


Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з інвалідністю (методичний посібник, видання V) / Н. Скрипка, Я. Грибальська, В. Азін. – К. : ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України», 2011. – 203 с.

Мета цієї публікації - запропонувати практичні рекомендації, про те як забезпечити оптимальну доступність будівель і приміщень для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення і звести до мінімуму існування можливих перешкод.
Публікація містить необхідну інформацію про саме поняття доступності, шляхи її забезпечення та підходи інклюзивного проектування, а також технічні рекомендації і приклади планування та проектування приміщень і будівель, пристосованих до потреб людей з інвалідністю.
У посібнику зібрані нормативно-правові документи, що стосуються забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об'єктів житлового та громадського призначення; будівельні та архітектурні нормативи та стандарти України; методики визначення доступності, тощо.
Публікація покликана допомогти архітекторам, проектувальникам, вищим посадовим особам, державним службовцям, недержавним організаціям, відповідальним особам будівельного сектора і безпосередньо людям з різними функціональними обмеженнями в поширенні і впровадженні архітектурної пристосованості будівель і приміщень.


Напівпрезидентський режим: можливості конституційної демократизації / Укл. С. Балан, С. Конончук. – К. : «Лікей», 2012. – 40 с.

В цій роботі проаналізовано основні підходи сучасної політології до тлумачення змісту концепту «напівпрезидентський режим».
Дослідження систем конституційного права Франції, Польщі та України показало, що зміст цього поняття може суттєво відрізнятися залежно від наявності інституційних та функціональних обмежень інституту президентства, структури основних інститутів політичної системи (уряду, парламенту) та змісту діяльності партій як публічних інститутів.
Питання форми правління та політичного режиму є одними із центральних у визначенні напряму і змісту тих конституційних перетворень, які переживає Україна.
Матеріали видання допоможуть громадянам України підвищити обізнаність з питань функціонування державних інститутів та можливостей демократизації напівпрезидентського режиму. Вони також будуть корисними в ході обговорення пропозицій та проектів Конституційної Асамблеї.


Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів / С. О. Теньков, О. В. Богатиренко, О. С. Головатенко та ін..  - К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2012. - 511 с.

Науково-практичний посібник містить процесуальні і договірні документи щодо застосування юридичних норм конкретних суб’єктів.
Наведені документи супроводжуються теоретично-прикладними коментарями тих справ, в яких вони були застосовані. Ці правові позиції грунтуються на нормах цивільного законодавства, а також пов’язані з нормами інших спеціальних законів та підзаконних актів, з приписами Конституційного Суду України, узагальненнями судової практики Верховного Суду України та Вищого господарського суду України.
Зразки документів у цивільних справах, які подані у посібнику структурно розміщені відповідно до змісту глав і розділів Цивільного кодексу України.
Збірник призначений для студентів юридичних спеціальностей та юристів-початківців, стане у нагоді фахівцям у галузі права, викладачам, а також пересічним громадянам, які бажають звернутися до суду самостійно, без допомоги адвоката.


Правове письмо : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. А. Ватрас, Д. А. Монастирський, В. Г. Рогожа та ін. ; за ред. Р. О. Стефанчука. - К. : Правова єдність, 2011. - 147 с. - Бібліогр. в підрядк. прим.

У навчальному посібнику системно викладено положення щодо поняття правового письма, вимог до змісту юридичного документу та його офіційно-ділового стилю. Ця навчальна дисципліна допоможе скласти загальну уяву про його роль і значення у юридичній практиці, визначити різновиди, форму та реквізити, засвоїти вимоги щодо структури, змісту, форми та грамотності юридичних документів. Звертається особлива увага на роботі із практичними працівниками – суддями, прокурорами, адвокатами, нотаріусами – та безпосередньому складанню юридичних документів.
Посібник підготовлений авторським колективом Хмельницького університету управління та права. Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів.


Михайлов О. С. Кримінологія : навч. посіб. / О. С. Михайлов, А. В. Горбань, В. В. Міщук. – К. : Знання, 2012. – 565 с.

У посібнику на основі сучасних підходів до визначення структури і змісту кримінології розглядаються система, методологія та історія кримінології, завдання та перспективи її розвитку. Автори аналізують злочинність, особистісні риси злочинців, причини та умови злочинів як у загальному плані, так і відповідно до конкретних видів злочинів та їх особливостей. Значну увагу приділено проблемі попередження злочинності.
Навчальний посібник складається з загальної та особливої частин. Важливе значення має вміщений в кінці підручника словник кримінологічних термінів. Посібник розрахований на студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, а також буде корисним працівникам правоохоронних органів.


Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підруч. / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К. : Знання, 2012. - 631 с.

У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її законодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права. Наводиться багато рішень із практики міжнародних судів: Постійної палати міжнародного правосуддя, Міжнародного Суду ООН, Суду ЄС, Європейського Суду з прав людини, що покликані підкреслити динамічність і прикладне значення міжнародного права. Наприкінці кожного розділу надається список рекомендованої літератури.
Видання адресується студентам, аспірантам, курсантам, ад'юнктам і викладачам юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристам, які практикують у галузі міжнародного права.


Столярський О. В. Правове регулювання міжнародних перевезень : навч. посіб. / О. В. Столярський. – К. : Знання, 2012. – 318 с.

У навчальному посібнику розглянуто національні й міжнародно-правові норми, які регулюють виникнення, здійснення та припинення міжнародних перевезень. Питання правового регулювання міжнародних перевезень розкрито через призму міжнародних приватно-правових відносин. Проаналізовано основні міжнародні транспортні конвенції, що стосуються перевезень, які здійснюють за допомогою повітряного, залізничного, автомобільного, морського та річкового транспорту. Водночас охарактеризовано норми національного законодавства України про укладання та виконання договору перевезення різними видами транспорту.
У посібнику також надається список літератури, до якого входять Закони України, міжнародно-правові акти, Постанови, Декрети Кабінету Міністрів України, Укази, Розпорядження Президента України, Накази Міністерства транспорта та зв’язку. Адресовано студентам стаціонарного і заочного навчання, котрі вивчають курси “Міжнародне приватне право”, “Міжнародне транспортне право”, “Правове регулювання міжнародних перевезень”, “Транспортне право України”, а також юристам, дослідникам правового регулювання міжнародних перевезень на науковому та науково-практичному рівнях, практикам міжнародних транспортних і транспортно-експедиторських компаній.

Календар подій

     12
3 4 567 8 9
10111213141516
17 18 192021 22 23
24252627282930