Репресії в Україні

Репресії в Україні

 1. Баликін І. Національний склад репресованих у Донбасі в 1941-1982 рр. / І. Баликін // Схід. – 2014. – № 2. – С. 65-68.
 2. Верменич Я. В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти / Я. В. Верменич // Український історичний журнал.  – 2012. – № 5. – С. 109-119.
 3. Вонтрубский Л. Репатрианты: о 75-й годовщине депортации польского населения в Казахстан в 1936 г. / Л. Вонтрубский // Новая Польша. – 2012. – № 1. – С. 63-65.
 4. Вронська Т. «10 років без права листування» як чинник психологічного терору / Т. Вронська // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 35-45.
 5. Гурняк О. Г. Правові аспекти застосування кримінально-процесуальних норм при проведенні політичних репресій проти військовослужбовців в УРСР у другій половині 30-х років XX століття / О. Г. Гурняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – № 22 – ч.2 т.1. – С. 38-42.
 6. Конквест Р. Великий терор: сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест; пер. з англ. Наталії Волошинович та Зорини Корабліної, упоряд., вступ. сл., худож. оформ. А. Криштальського, ред. В. Гребенюк, передм. до англ. вид. авт. ; Міжнар. благод. фонд "Україна 3000". – Луцьк : Волин. мистец. агенція "Терен", 2009. – 879 с. – (Уроки історії).
 7. Литвин Н. Ідеологічні чинники боротьби судових органів з інтелігенцією України протягом 1920-1930-х років / Н. Литвин // Вісник державної служби України. – 2009. – № 4. – С. 60-67.
 8. Лугова О. Практика повторного засудження за "контрреволюційні злочини" в діяльності органів держбезпеки СРСР на Донеччині / О. Лугова // Схід. – 2012. – № 2. – С. 127-129.
 9. Маєвський М. Польсько-українська робоча група: приклад результативної співпраці / М. Маєвський // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 168-176.
 10. Мартиролог херсонців, розстріляних у роки сталінських репресій / Ред.-упоряд. А. Е. Вірлич. – Херсон : Айлант, 2003. – 74 с.
 11. Нікольський В. М. Національні аспекти політичних репресій 1937 р. в Україні / В. М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 74-89.
 12. Нікольський В. М. Обвинувачення репресованих в Україні періоду "Великої чистки" 1937-1938 рр. / В. М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 54-63.
 13. Нікольський В. М. Репресії за "лімітами" (1937-1938 рр.) / В. М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 210-223.
 14. Нікольський, В. М. Соціальний склад репресованих в Україні у 1937 / В.М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 141-162.
 15. Політичні репресії в Українській РСР 1937-1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації: матеріали Всеукр. наук. конф. м. Київ, 15 берез. 2012 р.: до 75-річчя "Великого терору" в СРСР / Iн-т історії України НАН України, Голов. редкол. наук.-докум. серії книг "Реабілітовані історією", Нац. спілка краєзнавців України, Від. по розробці арх. ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2013. – 455 с.
 16. Подкур Р. Регіональні особливості "Великого терору" 1937-1938 рр. на західному кордоні СРСР-УРСР: на матеріалах Поділля / Р. Подкур // Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 75-84.
 17. Політичні репресії радянської доби в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-ка України ; упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна, авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал. – К. : Арістей, 2008. – 684 с.
 18. Потильчак О. Б. Радянський суд і правосуддя другої половини 1930-х - середини 1940-х рр.: рецепція в сучасній російській історично-правовій науці / О. Б. Потильчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 28. – Т. 1. – С. 34-38.
 19. Протести, перемоги і репресії в Україні: результати моніторингу 2011 р. / О. Дутчак [та ін.] ; голов. ред. В. Іщенко; Центр дослідж. сусп-ва, Міжнар. фонд "Вiдродження". – К. : Центр дослідж. сусп-ва, 2012. – 71 с.
 20. Рафальська Т. Л. "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія / Т. Л. Рафальська // Український історичний журнал. – 2007. – № 3 (трав.-черв.). – С. 66-75.
 21. Репрессированная наука = The oppressed scince / Сост. Мелуа, Орел. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1991. – 556 c.
 22. Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-упоряд.: Є. К. Бабич, В. В. Патока, авт. вступ. ст. С. І. Білокінь, наук. ред. :С. І. Білокінь, В. В. Патока. – К. : Смолоскип, 2007. – 520 с.
 23. Репресії 20-30-40-х і початку 50-х років на Україні: наук. допом. бібліогр. покажч. / АН України; упоряд. Л. Ю. Ступак. – К. : [б. и.], 111992. – 187 с.
 24. Сабельникова И. Л. Репрессированная наука в режиме онлайн / И. Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина // Мир библиографии. – 2013. – № 3. – С. 36-38.
 25. Сахаров А. Н. 1930: год "коренного перелома" и начала Большого террора / А. Н. Сахаров // Вопросы истории. – 2008. – № 9. – С. 40-69.
 26. Семанов С. Сталинская чистка конца тридцатых годов и национальный вопрос / С. Семанов // Наш современник. – 2007. – № 4. – С. 244-250.
 27. Чорна книга комунізму: злочини, терор і репресії / Стефан Куртуа та ін., у співпраці з Ремі Коффером та ін. ; пер. з фр. Я. Кравця, вступ. ст. О. Романіва. – Л. : Афіша, 2008. – 712 с.
 28. Шитюк М. М. Еволюція репресивно-каральної системи в радянській Україні / М. М. Шитюк // Український історичний журнал. – 2001. – № 3. – С. 128-142.
 29. Шитюк М. М. Масові репресії на території Миколаївщини (30-ті рр. XX ст.) / М. М. Шитюк // Український історичний журнал. – 1998. – № 1. – С. 94-98.

Довідка виконана 10.10.2016. Виконавець Віжічаніна Л.

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30