Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності

Книжкові новинки за 2019 рік

Бойко В. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місце­вих судів: монографія. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 224 с.
У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів. Сформульовано нові теоретичні поло­ження, щодо адміністративно-правового регулювання, з'ясовано вплив норм адміністративного права на суспільні відносини у сфері діяльності місцевих суддів, який здійснюється через певні адміністративні інструменти. Обгрунтовано відповідні висновки, рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України в зазначе­ній сфері.
Мета монографії полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ і практичної реалізації органами суддівського самоврядування, Державною судовою адміністрацією України, апаратом суду та іншими суб'єктами публічної адміністрації своїх повноважень у сфері забезпечення діяльності місцевих судів. Розробити та запропонувати пропозиції щодо вдосконалення чинного осно­воположного та спеціального законодавства, спрямованого на якісне організаційно-правове матеріально-технічне й інше адміністративне забезпечення діяльності місцевих судів.
Призначається для широкого кола читачів: для суддів, посадових осіб апарату суддів, членів Вищої ради правосуддя, учених, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою.

 

Глуханчук О. В. Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту: монографія / О. В. Глуханчук ; за заг. ред. О. Ю. Дрозда. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 214 с.
Монографію присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гаран­тії судового захисту. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та види конституційних гарантій судового захисту. Досліджено сутність і місце, а також нормативно-правову регламентацію даного інституту. Детально охарактеризовано принципи та розкрито стадії перегляду судових рішень.
У монографії автор наголошує, що на сьогоднішній день тема конституційних гарантій судового захисту вивчена недостатньо. Про це говорить відсутність цілісних дисертаційних і монографічних робіт на рівні комплексних досліджень, присвя­чених перегляду рішень адміністративних судів. Необхідно конкретизувати та уточнити завдання, функції, підстави, межі, про­цесуальний порядок перегляду рішень адміністративних судів.
Систематизація відповідної наукової інформації, ана­ліз та узагальнення різноманітних наукових підходів щодо спір­них теоретичних положень та правових ситуацій, наявність прогалин та суперечностей у правовій регламентації важливих та юридично значущих питань, що виникають на відповідних стадіях розгляду адміністративних справ дасть змогу провести комплексний загальнотеоретичний аналіз рішень адміністративних судів як важливої складової адмініст­ративного процесу.
Проаналізовано зарубіжний досвід та сформульовано шляхи вдоско­налення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері пере­гляду судових рішень адміністративних судів.
Монографія розроблена для науковців, викладачів, аспірантів, сту­дентів, практикуючих юристів, та всіх, хто цікавиться проблематикою зазначеної теми.

 

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти: монографія/ І. М. Фаловська [та ін.]. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 204 с.
Монографія присвячена розробці науково-обгрунтованої концепції конституцій­ного принципу рівності.
Результати проведеного дослідження можуть бути використані у науково-дослідній діяльності для подальшої розробки та аналізу проблем загальнотеоретичного та конституційно-правового характе­рів щодо застосування принципів права. Допоможе у вдосконаленні нормати­вно-правової бази, яка регулює питання застосування принципів права, закріплює механізми їх застосування. Може бути використано у навчальному процесі: під час викладання курсів конституційного права, конституційно-процесуального права, дисциплін, пов'язаних із проблемами практи­чної діяльності, а також при підготовці відповідних розділів підруч­ників та навчальних посібників.
У правозастосовній сфері – безпосе­редньо у практичній діяльності органів державної влади, зокрема, органів судової влади, Конституційного Суду України та інших.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, посадових осіб органів держав­ної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, які цікавляться теорети­чними та практичними проблемами правозастосування принципу рівності, його при­роди, особливостей закріплення у Конституції України та чинному законодавстві.

 

Колич О. І. Полемічна література: філософсько-правова концепція України: монографія / О. І. Колич. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 178 с.
У монографії розглядаються філософсько-правові концепти в українській полемічній літературі XVI-XVII ст. та з'ясовується їх значення для подальшого державотворення і правотворення, а також розвитку філософії права в Україні.
Процес утвердження української державності на сучасному етапі розвитку міжнародних зв'язків й орієнтації на євроінтеграцію зумовлює передусім збереження й удосконалення класичних універсальних духовно-моральних, соціальних цінностей, ідентифікацію демократичних ідеологічних, політичних та економічних пріоритетів, що мають формуватися й набувати подальшого розвитку в контексті здійснення сучасної правової реформи в Україні. Одним з головних завдань цього реформування є оптимізація участі держави у регулюванні суспільних відносин, розвиток яких може успішно стимулювати право, як показує досвід демократичних країн світу. Сучасній Українській державі необхідне глибинне  реформування права, зміна фундаментальних засад його розвитку.
Для науковців, викладачів та аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також для усіх, хто цікавиться історією української філософії права. Видано в авторській редакції.

 

Коваль М. М. Особливості розслідування катувань вчинених співробітниками, що здійснюють правоохоронні функції: монографія / М. М. Коваль. – Львів : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 180 с.
У монографії розглянуто актуальні проблеми розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції. У процесі дослідження визначено обставини, які впливають на методику розслідування катувань, класифіковано категорії осіб, які найчастіше стають жертвами катувань з боку поліцейських, виділено місця катувань. Автором запропоновано низку змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності процесу розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції.
Результати дослідження, які викладені в монографії та запропоновані нами пропозиції є основою для подальшого розроблення криміналістичної методики розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції, удосконалення її положень, а також втілення сформульованих рекомендацій у практичну діяльність слідчих органів прокуратури, СБУ.
Відтак наведені в монографії положення можуть бути використані для підготовки відповідних навчально-методичних матеріалів: підручників, посібників, курсів лекцій, практикумів. Також результати дослідження можуть слугувати підгрунтям для подальших досліджень процесуальних і криміналістичних аспектів виявлення та розслідування катувань, що вчиняються співробітниками Національної поліції.
Для науковців, викладачів, студентів і курсантів юридичних факультетів та закладів освіти, а також для практичних працівників органів внутрішніх справ.

 

Назаренко К. Ю. Методика розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом: монографія / К. Ю. Назаренко. – Дніпро: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 172 с.
В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. Визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики, окреслено способи і слідові картини злочинів, досліджено обстановку злочинного посягання та особу злочинця.
Кризові процеси в Україні, складне суспільно-політичне та економічне становище держави створили підгрунтя для суттєвого збільшення злочинів проти моральності, зокрема тих, що пов'язані зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництва. Так, за даними Генеральної прокуратури України, 2014 р. вчинено 509 злочинів, пов'язаних зі створенням або триманням місць розпусти і звідництва, за якими у 321 випадку було складено обвинувальні акти.
Дедалі спостерігається збільшення кількості порнографічної інформації та можливість її використання телекомунікаційними мережами та мережами Інтернет. Все це свідчить про небезпечний характер поширення злочинів проти моральності та зумовлює потребу у посиленні боротьби з цими проявами, а також вжиття заходів з метою найбільш ефективного їх попередження та розслідування.
Розкрито особливості організації розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового та подальшого етапів розслідування.
Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад'юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 

Губанова Т. О. Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденції розвитку: монографія / Т. О. Губанова. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 344 с.
У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності публічного адміністрування у сфері організації й функці­онування коледжів в Україні та у формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в досліджуваній сфері. Проблеми, з якими стикнулися сьогодні коледжі, потребують термінового вирішення, внесення змін або розроблення відповідних норма­тивно-правових актів, проведення роз'яснювальної роботи Міністерством освіти і науки України. Головне завдання сучасних освітянських реформ – не втратити цілу систему під­готовки фахівців середньої ланки, які завжди були затребуваними в українській економіці.
Мета монографії полягає в тому, щоб на підставі узагальнення як такого, що втратило чинність, так і чинного галузевого зако­нодавства, проектів законів, аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових, публіцистичних, довідникових, навчальних та інших джерел виявити сутність і характерні особливості, закономірності розвитку та напрями вдосконалення публічного адміністрування у сфері організації й функціонування коледжів в Україні, з'ясувати їх систему з урахуванням найкращого досвіду зарубіжних країн у цій сфері.
Водночас автор усвідомлює, що монографія не позбавлена пев­них дискусійних положень щодо методології дослідження орга­нізації й функціонування коледжів, а також визначення функці­ональних особливостей коледжів як закладів вищої освіти. Проте автор сподівається, що отримані наукові здобутки сприятимуть удосконаленню діяльності суб'єктів публічного адміністрування у сфері вищої освіти.
Монографія стане в нагоді науковцям, викладачам, аспірантам і студентам закладів вищої освіти юридичного профілю, іншим працівникам закладів вищої освіти та всім, хто бажає поглибити свої знання з теоретичних і практичних питань щодо організації й функціону­вання коледжів.


Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н. М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 822 с.
У збірнику містяться матеріали доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», яка відбулася 17 листопада 2018 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія». Доповіді учасників присвячені реформі адвокатури та сфері надання правової допомоги, історичному розвитку адвокатури, проблемам адвокатського самоврядування, кримінально-правовим та кримінальним процесуальним питанням здійснення адвокатської діяльності, наданню адвокатами правничої допомоги у різних видах судочинства, питанням професійної етики та дисциплінарної відповідальності адвокатів, захисту професійних прав адвокатів та дотриманню гарантій адвокатської діяльності.
Актуальним питанням сьогодення є внесення у Верховну Раду України проектів нового Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Законопроекти відображують різні погляди на принципові для адвокатів питання – складення кваліфікаційного іспиту для набуття статусу адвоката, порядок проходження стажування, дисциплінарну процедуру, механізми захисту професійних прав адвокатів. Наукові підходи до визначення усіх переваг і недоліків положень законопроектів дозволяють обрати найкращий шлях розвитку адвокатури, який має відповідати меті та завданням судово-правової реформи, яка провадиться в Україні.
Вирішення проблем української адвокатури є неможливим без теоретичних напрацювань, у тому числі пропозицій науковців, які є представниками Одеської школи права. В той же час, наукові розробки повинні враховувати практичний досвід здійснення адвокатської діяльності та організації адвокатури.
Під час конференції учасники обмінялися думками і професійним досвідом, окреслили найбільш гострі і актуальні для української адвокатури проблеми.
Матеріали збірника розраховані на вчених, практиків, аспірантів та студентів, які займаються цією проблематикою.

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031