Наш технічний відділ взявся оновлювати сайт. Обіцяють до кінця літа багато цікавого. А поки що не все працює...
Просимо вибачення за незручності
Головна Наш відділ Правове довідкове бюро Право та закон для кожного Закон про трансплантацію органів: згода на посмертне донорство

Закон про трансплантацію органів: згода на посмертне донорство

Закон про трансплантацію органів: згода на посмертне донорство

Верховна Рада на ранковому засіданні 7 травня ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів про охорону здоров'я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини (проект № 2386а-1).

Дія Закону поширюється на трансплантацію анатомічних матеріалів людини, здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією, отримання анатомічних матеріалів для виготовлення біоімплантантів, визначення умов застосування ксеноімплантантів.

Законом встановлено порядок взяття гомотрансплантантів у живих донорів. Зокрема, обов'язкове узгодження даної процедури з відповідними «етичними комітетами», які пропонується створити при установах, які здійснюють трансплантацію. Волевиявлення особи стосовно прижиттєвого донорства має бути завірено. Комітети будуть контролювати діяльність закладів охорони здоров'я на предмет недопущення порушень основних принципів добровільності і безкорисливості при здійсненні трансплантації.

Заборонено комерціалізацію у сфері трансплантації і реклами органів або іншого анатомічного матеріалу. Право на здійснення діяльності по трансплантації отримали заклади охорони здоров'я та наукові установи всіх форм власності. Законом встановлено принципи діяльності Єдиної державної інформаційної системи трансплантації і встановлені правові умови для здійснення «перехресного донорства» при взятті гомотрансплантантів у живих донорів.

Вводиться перелік здатних до регенерації анатомічних матеріалів, який затвердить МОЗ. Посилена кримінальна відповідальність за порушення законодавства про трансплантацію з метою запобігання нелегальній трансплантації і торгівлі органами або іншими анатомічними матеріалами. Удосконалено юридичну процедуру отримання «чітко вираженої згоди» («презумпція незгоди») стосовно посмертного донорства з боку особи (або її законного представника) та порядок його відкликання.

Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань охорони здоров'я та техніко-юридичних правок і вступить в силу з дня, наступного за днем ​​його опублікування, вводиться в дію з 1 січня 2019 року.

Пропонуємо ознайомитися з деякими статтями Закону:

Закон України

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- анатомічні матеріали - органи (їх частини), тканини, анатомічні утворення, клітини людини або тварини, фетальні матеріали людини;

- аутотрансплантація - пересадка людині власного анатомічного матеріалу;

- біоімплантати - медичні вироби, продукти медичного призначення, виготовлені з анатомічних матеріалів людини;

- близькі родичі та члени сім’ї - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

- бригада вилучення анатомічних матеріалів людини - група медичних та інших працівників закладу охорони здоров’я, яка створюється відповідно до наказу керівника закладу охорони здоров’я для вилучення, зберігання, підготовки до перевезення та/або перевезення анатомічних матеріалів людини для їх подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

- вилучення анатомічних матеріалів - хірургічна операція, інше медичне втручання, в результаті якого отримуються анатомічні матеріали людини для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

- гемопоетичні стовбурові клітини - анатомічні матеріали людини у вигляді клітин, що містяться у крові та кістковому мозку людини і використовуються для трансплантації;

- діяльність, пов’язана з трансплантацією, - вилучення анатомічних матеріалів у живих донорів, вилучення анатомічних матеріалів у донора-трупа, зберігання і перевезення анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів, трансплант-координація;

- донор анатомічних матеріалів людини - живий донор чи донор-труп, у якого в установленому цим Законом порядку вилучаються анатомічні матеріали для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

- донорство анатомічних матеріалів - надання донором анатомічних матеріалів іншій людині за життя (прижиттєве донорство) або вилучення анатомічних матеріалів людини у донора-трупа (посмертне донорство) для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

- донор-труп - померла особа, щодо якої в установленому цим Законом порядку отримано згоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

- Єдина державна інформаційна система трансплантації - електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (інформаційні технології і технічні засоби), призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення та знищення визначеної цим Законом інформації та здійснення автоматизованого об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини, визначення пари донор-реципієнт, що зберігається на державних інформаційних ресурсах;

- живий донор - повнолітня дієздатна фізична особа, яка добровільно надала згоду на вилучення у неї анатомічних матеріалів для трансплантації;

- імплантація - пересадка людині біоімплантатів, ксеноімплантатів і штучно виготовлених замінників органів;

- імунологічна сумісність - генетично обумовлена сумісність анатомічних матеріалів різних осіб, що визначається шляхом проведення лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- ксеноімплантати - медичні вироби, що виготовлені з анатомічних матеріалів тварин та використовуються для імплантації;

- лист (список) очікування - список реципієнтів, які перебувають на обліку в закладі охорони здоров’я з метою застосування їм трансплантації, форма та порядок ведення якого затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

- перехресне донорство - обмін живими імунологічно сумісними донорами між реципієнтами;

- померла особа (померлий) - особа, стан якої визначено як незворотна смерть відповідно до закону;

- потенційний донор - померла особа, щодо якої існують медичні передумови (відсутність хвороб або станів, що унеможливлюють вилучення анатомічних матеріалів людини) для вилучення анатомічних матеріалів, але не отримано трансплант-координатором в установленому цим Законом порядку відомості щодо можливості (згода) вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;

- реципієнт - особа, яка потребує медичної допомоги із застосуванням трансплантації;

- трансплантація - спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці анатомічного матеріалу людини від донора реципієнту і спрямований на відновлення здоров’я людини;

- трансплант-координатор - працівник закладу охорони здоров’я, до посадових обов’язків якого належить здійснення трансплант-координації;

- трансплант-координація - діяльність, спрямована на забезпечення отримання анатомічних матеріалів людини та надання їх для подальшої трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у встановленому цим Законом порядку;

- фетальні матеріали людини - мертвий ембріон (плід) людини, плацента та її оболонки.

Стаття 2. Законодавство України про трансплантацію

1. Законодавство України про трансплантацію базується на Конституції України та складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, інших законодавчих актів, що регулюють відносини з питань, пов’язаних з охороною здоров’я, цього Закону та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на трансплантацію анатомічних матеріалів людині, здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, отримання анатомічних матеріалів людини для виготовлення біоімплантатів, визначення умов застосування ксеноімплантатів.

2. Дія цього Закону не поширюється на:

- донорство крові та її компонентів і діяльність, пов’язану з їх використанням;

- трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів;

- аутотрансплантацію;

- імплантацію;

- вилучення анатомічних матеріалів для діагностичних та наукових досліджень;

- діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

- виготовлення біоімплантатів та ксеноімплантатів.

Стаття 4. Основні принципи застосування трансплантації

1. Трансплантація здійснюється на таких принципах:

- добровільності;

- гуманності;

- анонімності;

- надання донорських органів потенційним реципієнтам за медичними показаннями;

- безоплатності (крім гемопоетичних стовбурових клітин);

- дотримання черговості (крім родинного та перехресного донорства);

- достойного ставлення до тіла людини у разі посмертного донорства…

Повний текст Закону опубліковано в періодичних виданнях:

- Голос України від 23.06.2018 - № 115.
- Урядовий кур'єр від 04.07.2018 - № 122.
- Офіційний вісник України від 06.07.2018 - 2018 р., № 51.

- сайт Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2427-19/print1509621135404749

Календар подій

123 4 567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
293031