Шановні користувачі! У липні та серпні поточного року відбувається оновлення нашого інформаційного ресурсу, тому можливі тимчасові технічні складнощі у користуванні сайтом
Просимо вибачення за незручності

Хронологічний покажчик праць С. Маслова

Хронологічний покажчик праць С. Маслова з книгознавства,  бібліографії та бібліотечної справи
 

1906
Рукописи Софіївської катедри в Києві: Огляд // ЗНТШ у Львові. – 1906. – Т.72. –  С. 122-140. –  Рец.   на  кн.:  Петров  Н. И.   Описанье  рукописных  собраний, находящихся в г. Киеве. Вып. 3: Библиотека Киево-Софиевского собора. – М., 1904.[Рецензія] //Киев. старина. – 1906. – Т. 92, кн. 3-4. – С. 45-52. Рец. на кн. Соколов Е.И. Библиотека имп. Общества истории и древностей российских. – М„ 1905. – Вып. 2.

1908
Казанье Мелетия Смотрицкого на честный погреб о. Леонтия Карповича // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – 1908. – Кн. 20, вып. 2-3. – С. 101-119. / Окр. відб. – К., 1908. – 56 с.
Описание рукописей Исторического общества Нестора-летописца // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – 1908. – Кн. 21, вып. 1-2. – С. І-VII, 1-50. – Окр. відб. – К., 1908. – VII, 50 с, IV, 58 с.
Рец.: Перетц В. // Зап. НТШ. – 1909. – Т. 90. – С. 228-229; Він же // Новые труды по источниковедению. Вторая серия. – К., 1910. – Ч. 15-25. – С. 6-9.

1910
Библиографические заметки о некоторых церковно-славянских старопечатных изданиях // Рус. филол. вести. – 1910. – Т.64, № 3-4. – С. 353-366.
Обзор рукописей Библиотеки императорского Университета св. Владимира // Унив. изв. – 1910. – № 5. – С. 1-44.
Рец.: Перетц В. // Новые труда по источниковедению. Вторая серия. – К, 1910. – Ч. 15-25. – С. 9-12; О.Н. // Зап. НТШ. – 1912. – Т. 110. – С. 226-227.

1911
Киевское книгопечатание. Историческая справка // Каталог выставки ученических работ Киевской Художественно-ремесленной учебной мастерской печатного дела. – К, 1911. – С. 7-10.
К истории западнорусских типографий XVII века // Труды XIV Археологического сьезда в Чернигове. Т. 3. – М., 1911. – С. 371-376.

1914
Библиотека Стефана Яворского // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. – 1914. – Кн. 24, вып. 2. – С. 99-162. – Окр. відб. – К, 1914.  – 66,  IXXXV с.
Рец.: Гудзий Н. // Рус. библиофил. – 1915. – № 2. – С. 88-90;  Шевченко С. // Рус. филол. вести. – 1915. —№ 2. – С. 127-130.

1918
Критико-библиографический обзор новейших трудов по славяно-русской библиографии и палеографии // Унив. изв. – 1918. – № 1-2. – Окр. відб. – К., 1918. –20 с.

1923
Передмова //  Каманін І., Вітвіцька О. Водяні знаки на папері українських документів в XVI і XVII вв. (1565-1651). – К., 1923.

1924
Из наблюдений  над старопечатными церковно-славянскими изданиями // Историко-литературный сборник: Посвящается Всеволоду Измайловичу Срезневскому, 1891-1916 гг. – Л., 1924. – С. 159-165.
Друкарство на Україні в XVI- XVIII ст. // Бібліол. вісті. – 1924. – № 1-3. – С. 31-67.
[Рецензія] //  Україна. – 1924. – Кн. 1-2. – С. 189-190.; // Стара Україна. – 1924. – № 12. – С. 192-193; Некрасов А. // Гравюра и книга. – 1925. – № 3-5. – С. 53-58; Ф.К. // Студент. вісн. [Прага]. – 1925. – № 6. – С. 41.

1925
Каталог ювілейної виставки українського друкарства. – К., 1925. – 50 с.
Українська друкована книга XVI-XVIII ст. – К., 1925. – 80 с.
Рец.: Козаченко А. // Культура і побут. – 1925. – № 42; Барвінок В. // Зап. Іст.-філол. відділу УАН. – 1926. – Кн. 7-8. – С. 519-520; Пакуль Н. // Шлях освіти. – 1926. – № 8-9. – С. 298.
Комітет для опису видань, що вийшли на території України в XVI-XVIII вв. // Бібліол. вісті. – 1925. – № 1-2. – С. 36-39.
[Рецензія]  // Библ. обозрение. – 1926. – Кн. 1-2. – С. 196-201.

1926
Етюди з історії українських стародруків, І-VIII // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. – К, 1926. – С. 77-154. – Окр. відб. – К, 1926. – 84 с.
Ukrainische Drǘckkunst des XVII bis XVIII Jahrhunderts. – Mainz, 1926. – 16 S.

1927
Всенародна бібліотека України та стародруки // Бібл. зб. – 1927. – № 2. – С. 74-77.
Етюди з історії стародруків, IX-X // Ювілейний збірник на пошану акад. Д. І. Багалія... – К., 1927. – С. 698-719. – Окр. відб. – К., 1927. – 24 с.
Обсяг та план українського бібліографічного репертуару XVI- XVIII вв. // Бібл. зб. – К., 1927. – № 3. – С. 60-64.
Нові роботи з історії українського друкарства // Бібліол. вісті. – 1927. – № 2. – С. 97-101. – Рец. на кн.: Свєнціцький І. Початки книгопечатанія на землях України. – Жовква, 1924; Огієнко І. Історія українського друкарства. Т.1. – Львів, 1925.

1928
Етюди з історії стародруків, XI-ХII // Зап. Іст.-філол. відділу ВУАН. – 1928. – № 21-22. – С. 45-93. – Окр. відб. – К., 1928. – 52 с.
К истории изданий киевского "Синопсиса" // Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. – Л., 1928. – С. 341-348.
Спроба інструкції та план роботи над складанням українського бібліографічного репертуару XVI-XVIII ст. // Українська бібліографія: Методол. зб. – Вип. І. – К., 1928. – С. 61-86.

1929
З історії бібліографії стародруків в половині ХІХ ст. // Бібліол. вісті. – 1929. – № 2-3. – С. 26-35.
[Предисловие] // Яновский М.Ф. О книге: Опыт анализа понятия "книга". – К., 1929. – С. 7-8.

1934
Из истории русской филигранографии // Изв. АН СССР. Отд. общ. наук. – 1934. – №3. – С. 225-234.

1936
Визначення дублетів в ділянці стародруків. – К., 1936. – 16 с.
Відділ стародруків Бібліотеки УАН // Вісті Укр. Акад. наук. – 1936. – № 1-2. – С. 59-74.
Спеціальні   вимоги   до   приміщення та устаткування  Відділу стародруків Бібліотеки Академії наук УРСР. – К., 1936. – 16 с.

1941
[Рецензія] // Вісті АН УРСР. – 1941. – № 4. – С. 72-73. – Рец. на кн.: Зданевич Б. Provinciale Romanum: Невідоме видання Йогана Гутенберга. – К., 1941.

1943
Культурно-національне відродження на Україні в кінці XVI і першій половині XVII ст. // Укр. літ. – 1943. – № 12. – С. 100-113.

1945
Кирил Транквіліон-Ставровецький: Письменник-друкар XVI-XVII ст. // Україна. - 1945. – № 1. – С. 34-35.

1946
Культурно-нащонапьне відродження на Україні в кінці XVI і першій половині XVII ст. // Наук. зап. Ін-ту мови і літ. АН УРСР. – 1946. – Т.2. – С. 3-20.
Нова робота про початок друкарства в Москві і на Україні // Наук. зб. БАН УРСР. – 1946. – Ч.1. – С. 112-116. – Рец. на кн.. Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. – Вып. 1. – М., 1940.

1949
375-летие украинского книгопечатания // Львов. правда. – 1949. – 25 февраля.
Початковий період в історії українського книгодрукування, 1574-1800 рр. // Вісн. Акад. наук УРСР. – 1949. – Кн. 7. – С. 58-63.

1951
Аптека для душі: Перша публ. б-ка в Києві [П.П. Должикова] // Веч. Київ. – 1951. – 3 жовт.

1960
Определение дублетов в областе старопечатных книг. – Львов, 1960. – 18 с.

1984                                                                                                   
Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность: Опыт ист.-лит. моногр. – К., 1984. – 246 с.

Календар подій

   1234
567891011
12 131415161718
19202122232425
262728293031