Психологічні засади управлінської діяльності

Психологічні засади управлінської діяльності

1. Вершинин М. Методы управления конфликтами / М. Вершинин // Менеджмент и менеджер. - 2007. - № 5. - С. 21-27.
2. Власова А. М. Організаційна поведінка : навч. посiб. / А. М. Власова, Л. М. Савчук, В. Б. Савiнова ; М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 1998. - 96 c.
3. Голубєва М. Ефективна діяльність кадрових менеджерів як запорука успіху організації / М. Голубєва, О. Макаренко, І. Майстренко // Соціальна психологія. - 2008. - № 4. - С. 122-129.
4. Кириченко В. Уявлення працівників про організаційну культуру та соціально-психологічний клімат на підприємстві / В. Кириченко // Соціальна психологія. - 2009. - № 1. - С. 121-130.
5. Коппек В. Мотивация по-свински / В. Коппек // Менеджмент и менеджер. - 2007. - № 4. - С. 26-29.
6. Корж М. Влияние психологических аспектов управления изменениями на эффективность управления маркетингом на предприятих промышленной сферы / М. Корж // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 66-69.
7. Кулініч І. О.Психологія управління : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2008. - 292 с.
8. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Мурашко. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - К. : Знання, 2008. -
435 с.
9. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик; Ред. К. С. Мусієнко. - К. : Академвидав, 2003. - 567 с.
10. Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 408 с.
11. Прасол Д. Соціально-психологічні чинники вироблення і прийняття управлінських рішень / Д. Прасол // Соціальна психологія. - 2006. - № 2. - С. 128-133.
12. Психологические аспекты подбора и проверки персонала / сост. Литвинцева Н.А. - М. : АОЗТ Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. - 399 c.
13. Психология управления : курс лекций / Мин-во образования РФ, Новосибирская гос.акад.экономики и управления. - М.;Новосибирск : ИНФРА-М, Сибирское соглашение, 1999. - 150 c.
14. Рачова Н. Психологічний супровід управлінської діяльності / Н. Рачова // Психолог. (Шкільний світ). - 2010. - № 3. - С. 9-13.
15. Сутність управління персоналом, його функції та методи // Психолог. (Шкільний світ). - 2008. - № 20. - С. 7-39.
16. Туріщева Л. В. Психологія управління / Л. В. Туріщева. Психологічний портрет учителя / В. П. Мушинський; голов. ред. В. В. Григораш. - Х. : Основа, 2005. - 160 с.
17. Ходаківський Є. І. Психологія управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 608 с.
18. Шепель В. М. Управленческая психология / В. М. Шепель. - М. : Экономика, 1984. - 246 с.
19. Щекин Г. В. Практическая психология менеджмента : как делать карьеру. Как строить организацию : научно-практическое пособ. / Г. В. Щекин. - К. : Україна, 1994. - 397 c.
20. Юр'єва І. Ефективність управлінських рішень в контексті психології управління / І. Юр'єва // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 102-110.
21. Ястремський Ю. Вплив морально-психологічних чинників на формування управлінських відносин / Ю. Ястремський // Вісник Української Академії державного управління при президентові України. - 2006. - № 4. - С. 35-41.

Довідка виконана 16.07.2012. Виконавець Федько Т.

Коментарі

Напишіть свій коментар

Календар подій

   1 2 345
67 8 9 10 1112
1314 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27282930